Zásady zpracování osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů ve společnosti HelpGroup s.r.o.

Zásady zpracování osobních údajů

Ochranu Vašich osobních údajů vnímá společnost HelpGroup s.r.o., jako základní povinnost ve smyslu Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), které představuje právní rámec ochrany osobních údajů platný na celém území EU. S Vašimi osobními údaji nakládáme výhradně v souladu s platnou legislativou.

Správce osobních údajů

Správce osobních údajů je každý subjekt, nerozhoduje jaké právní formy, který stanovuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí za jím stanoveným účelem jejich shromažďování, zpracování a uchování. Správce odpovídá za zpracování osobních údajů. Základním nezbytným předpokladem je existence právního důvodu zpracování osobních údajů, kterým správce musí disponovat, aby vůbec mohl osobní údaje zpracovávat.

Subjekt údajů

Subjekt údajů je fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují. Typicky jde o rezidenty EU, jejichž práva nařízení chrání. Subjekt údajů není právnická osoba. Osobní údaje mohou být pouze ve vztahu k žijící fyzické osobě, jelikož Obecné nařízení vylučuje svoji působnost na údaje o zesnulých osobách.

Osobní údaje jsou jakékoli informace o identifikovaném nebo identifikovatelném subjektu údajů. Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor (jméno, číslo, síťový identifikátor) nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

 

Kategorie osobních údajů

Identifikační údaje – jméno, příjmení, titul, rodné číslo nebo datum narození, adresa trvalého pobytu, číslo průkazu totožnosti, podpis. Jedná se o osobní údaje, které Vás jednoznačně a nezaměnitelně identifikují.

Kontaktní údaje – kontaktní (doručovací) adresa, číslo telefonu, e-mailová adresa. Jedná se o osobní údaje, které umožňují Vás kontaktovat.

Zvláštní kategorie osobních údajů – Hlasová biometrie – záznam hlasu a zpracování osobních údajů, které jsou spojené s biometrickými charakteristikami vašeho hlasu.

Všechny tyto osobní údaje chráníme organizačními, technickými a smluvními opatřeními tak aby k nim neměl přístup nikdo nepovolaný a nemohly být tak zneužity.

 

Účel zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme v rozsahu, který je nezbytný pro poskytnutí dané služby, kterou si u nás objednáváte. Jsou členěny do dvou kategorií – osobní údaje, které můžeme zpracovávat bez vašeho souhlasu, a osobní údaje, které bez vašeho souhlasu zpracovávat nemůžeme.

Zpracování osobních údajů, ke kterému potřebujeme váš souhlas – marketingové obchodní činnosti.

Souhlas ke zpracování osobních údajů k tomuto určitému účelu je dobrovolný.

Zpracování osobních údajů, ke kterému váš souhlas nepotřebujeme:

  • splnění našich povinností, které nám ukládají zvláštní právní předpisy,
  • plnění našich povinností, které vyplývají z uzavřených obchodních smluv,
  • zajištění ochrany našich práv a právem chráněných zájmů,
  • splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu.

Pokud nám tyto osobní údaje výše uvedené důvody zpracování odmítnete sdělit, není možné vám poskytnout příslušnou službu či produkt, pro které osobní údaje potřebujeme

 

Doba, po kterou jsou osobní údaje uloženy

Vaše osobní údaje uchováváme pouze po nezbytně nutnou dobu dle zákonných lhůt, které nám ukládají právní předpisy.

Osobní údaje zpracováváme po dobu trvání smluvního či jiného právního vztahu. Po této provádíme jejich výmaz.

Osobní údaje, které zpracováváme s vaším souhlasem, uchováváme pouze po dobu trvání účelu, k němuž byl souhlas udělen.

 

Příjemci a zpracovatelé osobních údajů

Osobní údaje, které jste nám poskytli, zpracováváme a uchováváme v rámci společnosti HelpGroup s.r.o.. Pokud je zpracování osobních údajů založené na vašem souhlasu nebo oprávněných zájmech a účelech HelpGroup s.r.o., které jsou uvedeny výše, mohou být vaše osobní údaje zpracovávány spolupracovníky a dodavateli HelpGroup s.r.o. Zpracování osobních údajů mohou pro společnost HelpGroup s.r.o. provádět pouze zpracovatelé na základě uzavřené smlouvy o zpracování osobních údajů.

Společnost v tomto smyslu poskytuje osobní údaje těmto příjemcům:

  • externím spolupracovníci a dodavatelé za účelem plnění smlouvy,
  • poskytovatelé poštovních a komunikačních služeb a služeb elektronických komunikací.

 

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s legislativními požadavky. Máte právo se na nás kdykoli obrátit, abyste získali informace o způsobu zpracování svých osobních údajů nebo za účelem uplatnění níže uvedených práv, která souvisejí s osobními údaji.

 

Právo na přístup k osobním údajům

Máte právo vyžádat si kopii svých osobních údajů, které o vás zpracováváme.

 

Právo na výmaz osobních údajů (právo být zapomenut)

Máte právo požadovat výmaz svých osobních údajů, pokud nejsou potřebné pro účel, pro který byly zpracovávány, pokud jste odvolal souhlas s jejich zpracováním, byly zpracovány protiprávně, musí být vymazány ke splnění právní povinnosti, nebo byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti.

 

Právo na opravu osobních údajů

Pokud se domníváte, že osobní údaje, které o vás vedeme, jsou nepřesné či neúplné, máte právo nás požádat o jejich aktualizaci či doplnění́.

 

Právo na omezení zpracování osobních údajů

Máte právo požadovat omezení zpracování, pokud popíráte přesnost vašich osobních údajů, nebo je jejich zpracování protiprávní.  

 

Právo na přenositelnost osobních údajů

V případě automatizovaného zpracování osobních údajů, které je založeno na uzavřené smlouvě nebo souhlasu, který jste nám udělili, máte právo na tzv. přenositelnost těchto údajů, které vám budou poskytnuty ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

 

Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

Kdykoli můžete vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které zpracováváme z důvodu oprávněného zájmu.

Stejně tak můžete vznést námitku proti zpracování v situaci, že vaše osobní údaje zpracováváme pro účely přímého marketingu. V takovém případě vaše osobní údaje již nadále nebudeme takto zpracovávat pro tento účel.

 

Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

V případě, že jste nám poskytli souhlas se zpracováním osobním údajů pro účely, které vyžadují souhlas, máte právo kdykoli tento souhlas odvolat. Zpracování osobních údajů, ke kterému došlo před odvoláním souhlasu, je zákonné.

Na vaše žádosti, které se týkají uplatnění vašich práv, budeme reagovat bez zbytečného odkladu ve lhůtě do 30 dnů od obdržení žádosti.

 

Kontakt na správce v oblasti ochrany osobních údajů

Obchodní firma: HelpGroup s.r.o.

IČO: 065 85 345

Sídlo: Sokolovská 266/145, Libeň 180 00 Praha 8

e-mail: info@helpgroup.cz

 

 

 

Zásady zpracování osobních údajů_2020